X
Back to the top

Vacature

THE OTHER SIDE

CLUB NIGHT

REPRESENTS THE HEARTHBEAT

It’s a celebration of our diverse musical identity, showcasing a wide range of genres and artists.

The vision is to create a night where music lovers can come together and discover new sounds while dancing in a vibrant, inclusive atmosphere.

We strive for eclectic and diverse, reflecting the essence of “Moved by Rhythms.” It ranges from house, deep house, disco, to funk, soul, and everything in between, offering something for every musical palate.

THE OTHER SIDE

VACATURE

Social Media Manager

FREELANCE: 16-24 uur per week

Als Social Media Manager ben je verantwoordelijk voor het bevorderen van de organische groei van onze digitale kanalen. Hierbij zorg je ervoor dat berichten op platforms zoals Instagram, Facebook en WhatsApp tijdig en effectief worden gedeeld. Je draagt de verantwoordelijkheid voor het tijdig aanleveren van visueel materiaal en het opstellen van doeltreffende teksten. Het succes van deze functie hangt af van voortdurende afstemming met diverse belanghebbenden binnen het bedrijf, nauwkeurige communicatie en doordachte planning om een vlotte uitvoering te garanderen.

Een creatieve mindset is cruciaal voor deze rol. Je wordt betrokken bij het bedenken van innovatieve campagnes en hebt de verantwoordelijkheid voor het analyseren van behaalde resultaten.

De werkomgeving is dynamisch en altijd in beweging. Het vraagt om een proactieve houding waarbij stilzitten geen optie is. Eigen initiatief om problemen op te lossen wordt gewaardeerd, en je krijgt de vrijheid hiervoor. Er is ruimte voor persoonlijke ontwikkeling.

Naast je hoofdverantwoordelijkheden zul je ook een ondersteunende rol vervullen. Soms moet je specifieke assets verzamelen of verspreiden. In andere gevallen benader je artiesten om content te delen of samenwerkingen aan te gaan. Een zekere mate van zelfverzekerdheid is hierbij essentieel, gezien je regelmatig in sociale situaties zult verkeren.

BIJ INTERESSE MAILEN NAAR DOESHKA@THE-OTHER-SIDE.NL

THE OTHER SIDE

VACANCY

Social Media Manager

FREELANCE: 16-24 hours a week

As a Social Media Manager, you are responsible for promoting the organic growth of our digital channels. In this role, you ensure that posts on platforms such as Instagram, Facebook, and WhatsApp are shared in a timely and effective manner. You are accountable for delivering visual materials promptly and crafting impactful texts. The success of this role depends on continuous alignment with various stakeholders within the company, precise communication, and thoughtful planning to ensure smooth execution.

A creative mindset is crucial for this position. You will be involved in devising innovative campaigns and will be responsible for analyzing achieved results.

The work environment is dynamic and constantly evolving, requiring a proactive attitude where sitting still is not an option. Taking the initiative to solve problems is appreciated, and you are given the freedom to do so. There is room for personal development.

In addition to your main responsibilities, you will also play a supportive role. At times, you may need to collect or distribute specific assets. In other instances, you will approach artists to share content or engage in collaborations. A certain level of confidence is essential, as you will frequently find yourself in social situations.

IF INTERESTED, EMAIL DOESHKA@THE-OTHER-SIDE.NL

THE OTHER SIDE

CLUB NIGHT

REPRESENTS THE HEARTHBEAT

It’s a celebration of our diverse musical identity, showcasing a wide range of genres and artists.

The vision is to create a night where music lovers can come together and discover new sounds while dancing in a vibrant, inclusive atmosphere.

We strive for eclectic and diverse, reflecting the essence of “Moved by Rhythms.” It ranges from house, deep house, disco, to funk, soul, and everything in between, offering something for every musical palate.